Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van LieftingFit ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van LieftingFit en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

LieftingFit is gevestigd te Uitgeest en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53645057.
1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN LIEFTINGFIT
a. Deze Algemene Voorwaarden LieftingFit zijn van toepassing op iedere
rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan
een fitness training en/of outdoor work out (een Bootcamp), of Fitmachine programma
aangeboden en/of verzorgd door LieftingFit en anderzijds LieftingFit.
b. Deze Algemene Voorwaarden LieftingFit zijn van toepassing op elke Losse les,
Strippenkaart, elk Abonnement en elk Programma-abonnement die/dat een Deelnemer
recht geeft op deelname aan een Bootcamp, Gym training of Fitmachine programma.
c. Zowel door aanschaf van een Losse les, Strippenkaart, Abonnement of
Programma-abonnement, alsook door deelname aan een Bootcamp, Gym training of
Fitmachine programma verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene
Voorwaarden LieftingFit
d. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene
Voorwaarden LieftingFit geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
e. LieftingFit kan deze Algemene Voorwaarden LieftingFit van tijd tot tijd wijzigen. De
laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van
LieftingFit. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden LieftingFit
verstrekt.
f. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden
LieftingFit strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn,
onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift,
verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of
vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten
toepassing blijven, en is het LieftingFit toegestaan een vervangende bepaling toe te
passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de
inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
2. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen LieftingFit en een Deelnemer ontstaat door
overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit
(online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer
een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van LieftingFit.
b. Voor LieftingFit ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een
Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de
voorafgaande schriftelijke toestemming van LieftingFit. Wijziging van een overeenkomst
kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen LieftingFit en een Deelnemer bestaat uit:
(i) Een Losse les, die eenmalig recht geeft op deelname aan een training.
(ii) Een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een
beperkt aantal Bootcamps
(iii) een Abonnement, dat bestaat uit:
(a) een 1x per week Abonnement of 1x per week Jaarabonnement, dat in een bepaalde
periode één keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een Bootcamp of Gym
training; of
(b) een onbeperkt Abonnement of onbeperkt Jaarabonnement, dat in een bepaalde
periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal Bootcamps of
Gym trainingen
(c) een Programma-abonnement, dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname
aan een Programma.
e. Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een Abonnement ten alle
tijden vervangen door een hoger Abonnement (1x per week naar onbeperkt, van
bootcamp naar Gym abonnement). Een Abonnement vervangen door een lager
Abonnement (van Gym naar alleen bootcamp of van onbeperkt naar 1x per week) kan
alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende Abonnement:
3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN
a. Een Losse les, Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement zijn
persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Een Losse les, Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement zijn
beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer
op de app van LieftingFit onder ‘looptijd’. Als een Losse les, Strippenkaart,
(Jaar)Abonnement en Programma-abonnement is verlopen of verbruikt, kan een
Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp, Gym training of Fitmachine
programma.
c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in
het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart, (Jaar)Abonnement en
Programma-abonnement (de laatste alleen indien redelijkerwijs mogelijk in verband met
het wisselend aanbod van Programma’s) worden opgeschort. LieftingFit heeft het recht
hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
d. Als een Deelnemer een (Jaar)Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer
nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op
de Strippenkaart verbruikt, voordat het (Jaar)Abonnement ingaat.
e. De geldigheid van een (Jaar)Abonnement wordt niet opgeschort wanneer een
Deelnemer tijdens de looptijd ervan een Programma-abonnement aanschaft.
f. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend
verlengd.
g. Een Abonnement heeft een geldigheid van een (1) jaar, half jaar of maand. Na
afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.
h. Een Abonnement voor bepaalde tijd is ten alle tijden opzegbaar tegen het einde
van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1)
kalendermaand.
i. Een Abonnement voor onbepaalde tijd is ten alle tijden opzegbaar met
inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand. Procedure verloopt
door middel van een ontbindingsformulier.
4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
a. Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een
Strippenkaart, (Jaar)Abonnement of Programma-abonnement.
b. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de Strippenkaarten, (iii) de
(Jaar)Abonnementen en (iv) de Programma-abonnementen staan op de website van
LieftingFit. LieftingFit heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste
prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van
LieftingFit. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde
Strippenkaarten, (Jaar)Abonnementen en Programma-abonnementen.
c. Een Deelnemer in het bezit van een Jaarabonnement van de Gym krijgt gedurende
de looptijd van dat Jaarabonnement korting in de web shop van LieftingFit en op een
Programma-abonnement voor dezelfde Deelnemer.
d. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online
betalingssysteem van LieftingFit.
e. Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
f. Een (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement kunnen vooraf ineens worden
betaald of via een maandelijkse automatische afschrijving.
Bij vooraf ineens betaling brengt LieftingFit geen extra kosten in rekening.
Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand
via iDeal. Hierna incasseert LieftingFit automatisch maandelijks het bedrag gedurende
de overige looptijd van het (Jaar)Abonnement of Programma-abonnement.
g. Een (Jaar)Abonnement en Programma-abonnement worden – met uitzondering
van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond
de 1e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien
het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt
EUR 8,- administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de
eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.
h. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten,
die LieftingFit of een door LieftingFit ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter
incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan LieftingFit verschuldigd is, aan
LieftingFit verschuldigd.
i. LieftingFit heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten
indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
5. ANNULERING PROGRAMMA ABONNEMENT
a. Een Deelnemer kan een Programma-abonnement alleen schriftelijk en in zijn
geheel annuleren vóór het Programma is gestart. LieftingFit bevestigt de annulering
schriftelijk.
b. De kosten voor een Deelnemer zijn voor annuleren:
- tot meer dan 4 weken voor aanvang van het Programma: kosteloos;
- van 2 tot 4 weken voor aanvang van het Programma: 50% van het factuurbedrag;
- van 0 tot 2 weken voor aanvang van het Programma: het gehele factuurbedrag.
6. ONTBINDING
a. De Deelnemer kan een overeenkomst met LieftingFit ontbinden binnen een termijn
van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide
partijen is gesloten.
b. De Deelnemer ontbindt door binnen een termijn van één maand dit schriftelijk
kenbaar te maken aan LieftingFit
c. Brengt de Deelnemer via de website van LieftingFit een verklaring tot ontbinding uit,
dan bevestigt LieftingFit per e-mail de ontvangst van deze verklaring.
d. Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de
ontbinding.
e. Ingeval de Deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de Deelnemer de
inmiddels al door LieftingFit gemaakte redelijke kosten, in het kader van de
overeenkomst vergoeden.
f. Na het verstrijken van het termijn van één maand na het sluiten van de
overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met
LieftingFit te ontbinden.
g. Het recht op ontbinding vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training
voordat de termijn van één maand dagen is verstreken.
h. Bij het afsluiten van een (Jaar)Abonnement nadat deze eerder beëindigd is door
opzegging, worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door LieftingFit
7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP OF GYM TRAINING
a. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp of gym training aan te
melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft
een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp of gym training.
b. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk zes (6) uur voor aanvang van een Bootcamp of
Gym training nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een
Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht, en in het geval van een
(Jaar)Abonnement wordt een Deelnemer gedurende een periode van een week
uitgesloten van deelname aan de betreffende Bootcamp of Gym training.
c. LieftingFit is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds
zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de
geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van LieftingFit.
d. LieftingFit heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of
trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in
rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
e. Buitengewone omstandigheden leveren voor LieftingFit altijd overmacht op en
ontheffen LieftingFit van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is LieftingFit
ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
f. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte,
sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. LieftingFit is niet aansprakelijk voor het
uitvallen van een Bootcamp of Gym training door gevaarlijke weersomstandigheden.
g. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van
een Bootcamp of Gym training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door LieftingFit van
de Bootcamp of Gym training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten
komen voor rekening van de Deelnemer.
8. AANSPRAKELIJKHEID
a. Deelname aan een Bootcamp of Gym training geschiedt op eigen risico.
b. LieftingFit, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk
letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp of Gym
training.
c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van
LieftingFit, haar medewerkers en trainers, is LieftingFit niet aansprakelijk.
d. LieftingFit is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een
Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp of Gym training.
Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
e. LieftingFit is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke
eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een
Bootcamp of Gym training. Een Bootcamp of Gym training is intensief en
blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor
deelname aan een Bootcamp of Gym training. Indien een Deelnemer
gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te
twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
f. LieftingFit behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte
deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp of Gym training.
g. LieftingFit is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer,
contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten
gevolge van de deelname aan een Bootcamp of Gym training.
h. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van
haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit
overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een
Bootcamp of Gym training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
a. LieftingFit respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de
Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b. LieftingFit gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer
zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal LieftingFit deze gegevens
uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
c. LieftingFit zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan
derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d. De werknemers van LieftingFit en de door haar ingeschakelde derden, zijn verplicht
om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
e. De verstrekte informatie op de website www.lieftingfit.com is uitsluitend bestemd
voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er
vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte
informatie.
f. Hoewel LieftingFit de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling
en het onderhoud van haar website, kan LieftingFit niet garanderen dat de verstrekte
informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook
onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor
enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door
gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van LieftingFit sprake is van
opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
g. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.lieftingfit.com
hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door LieftingFit gecontroleerd, gemaakt en/of
onderhouden. LieftingFit aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de
inhoud van deze gelinkte websites.
h. De website www.lieftingfit.com en de inhoud daarvan is beschermd door het
auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van
deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige
andere manier, zonder voorafgaande toestemming van LieftingFit.
i. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring LieftingFit
10. KLACHTEN
a. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van LieftingFit zo
spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij LieftingFit te
melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of
schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij
LieftingFit (Molenwerf 36B, +(31) 0646738100) onder vermelding van de locatie en een
omschrijving van de klacht.
b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele
bewijsmiddelen.
c. LieftingFit beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien LieftingFit
verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit
direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil
overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden LieftingFit.
11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Van deze Algemene Voorwaarden LieftingFit kan alleen worden afgeweken indien
dat schriftelijk is bevestigd door LieftingFit.
b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling
overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter
te Amsterdam.